Schedule

SCHEDULE

  Monday

  04:30 pm ~ 05:00 pm Open Mat
  05:00 pm ~ 06:00 pm Adult Jiu Jitsu
  06:00 pm ~ 07:00 pm Women's Only Jiu Jitsu

  Tuesday

  04:30 pm ~ 05:00 pm Minions
  05:00 pm ~ 06:00 pm Kid Jiu Jitsu
  06:00 pm ~ 07:00 pm Adult Jiu Jitsu
  07:00 pm ~ 07:30 pm Open Mat

  Thursday

  04:30 pm ~ 05:00 pm Minions
  05:00 pm ~ 06:00 pm Kid Jiu Jitsu
  06:00 pm ~ 07:00 pm Adult Jiu Jitsu
  07:00 pm ~ 07:30 pm Open Mat

  Saturday

  08:00 am ~ 09:00 am Open Mat
  09:00 am ~ 10:00 am Adult Jiu Jitsu
  10:00 am ~ 11:00 am Women's Only Jiu Jitsu

GET YOUR FREE TWO-WEEK TRIAL