Schedule

SCHEDULE

  Monday
  04:30 pm ~ 05:00 pm Open Mat
  05:00 pm ~ 06:00 pm Adult Jiu Jitsu
  06:00 pm ~ 07:00 pm Women's Only Jiu Jitsu
  Tuesday
  04:30 pm ~ 05:00 pm Minions
  05:00 pm ~ 06:00 pm Kid Jiu Jitsu
  06:00 pm ~ 07:00 pm Adult Jiu Jitsu
  07:00 pm ~ 07:30 pm Open Mat
  Thursday
  04:30 pm ~ 05:00 pm Minions
  05:00 pm ~ 06:00 pm Kid Jiu Jitsu
  06:00 pm ~ 07:00 pm Adult Jiu Jitsu
  07:00 pm ~ 07:30 pm Open Mat
  Saturday
  08:00 am ~ 09:00 am Open Mat
  09:00 am ~ 10:00 am Adult Jiu Jitsu
  10:00 am ~ 11:00 am Women's Only Jiu Jitsu

GET YOUR FREE TWO-WEEK TRIAL